Conference Committee

 

Program Committee Chair

Prof. ook lee, Hanyang University, Korea

Prof. Chuan-Ming Liu, National Taipei University of Technology, Taiwan

 

Publication Chair

Prof. Wen-Bing Horng, Tamkang University, Taiwan

 

Technical Program Committee

Prof. I-Shyan Hwang, Yuan Ze University, Taiwan

Assoc. Prof. Yung-Hui Li, National Central University, Taiwan

Dr. Hamed Sarbazhosseini, University of Canberra, Australia

Dr. Bo-Hao Chen, Yuan Ze University, Taiwan

Dr. Andy Yu-Guang Chen, Yuan Ze University, Taiwan

Dr. Amar Faiz Zainal Abidin, University Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia

Dr. Thanarat Chalidabhongse, Chulalongkorn University, Thailand

Dr. Yu-Chi Chen, Yuan Ze University, Taiwan

Dr. Bavani Ramayah, University of Nottingham Malaysia, Malaysia

Dr. Qiong Zhou, California Data Science, Inc. USA

Dr. Xiaochen Yuan, Macau University of Science and Technology, Macau

Dr.Shadi Atalla, University of Dubai, UAE

Dr. Jiankang Ren, Dalian University of Technology, China

Dr. Sohaib Majzoub, University of Sharjah, UAE

(more to come...)